Lịch Khởi Hành
  Lịch Khởi Hành Tour Mỹ 6 Tháng Cuối Năm

   

  Tháng 6

  Chương Trình Thời gian Khởi Hành Giá Tour Khuyến mãi
  Bờ Tây Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 16/06 000 2.000.000 Đặt trước 2 tháng
  Bờ Đông Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 12/06 000
  2 Bờ Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm   000

  Tháng 7

  Bờ Tây Hoa Kỳ 11 Ngày 10 đêm 03/07 79.600.000 2.000.000Đặt trước 2 tháng
  Bờ Đông Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm 24/07 78.900.000
  2 Bờ Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm   000

  Tháng 8

  Bờ Tây Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 25/08 000 2.000.000Đặt trước 2 tháng
  Bờ Đông Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 21/08 000
  2 Bờ Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm   000

  Tháng 9

  Chương Trình Thời gian Khởi Hành Giá Tour Khuyến mãi
  Bờ Tây Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 30/09 000 2.000.000 Đặt trước 2 tháng
  Bờ Đông Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 25/09 000
  2 Bờ Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm   000

  Tháng 10

  Bờ Tây Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 27/10 000 2.000.000Đặt trước 2 tháng
  Bờ Đông Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 23/10 000
  2 Bờ Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm   000

  Tháng 11

  Bờ Tây Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 24/11 000 2.000.000Đặt trước 2 tháng
  Bờ Đông Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 20/11 000
  2 Bờ Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm   000

  Tháng 12

  Bờ Tây Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 29/12 000 2.000.000Đặt trước 2 tháng
  Bờ Đông Hoa Kỳ 7 Ngày 6 đêm 25/12 000
  2 Bờ Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày 9 đêm   000